Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Šakių ligonės vyriausiojo gydytojo

2020 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. V-7

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1. Viešoji įstaiga Šakių ligoninė (toliau ligoninė) yra viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti jos Įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Ligoninė veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos (toliau LR) Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo įstatymu, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir normatyviniais dokumentais, reguliuojančiais sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, savo Įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis.

3. Ligoninės vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja medicinos pagalbos teikimo bendrąją tvarką, apibrėžia pacientų teises, ligoninės administracijos, darbuotojų, lankytojų santykių principus ir elgesio normas.

4. Šių taisyklių privalo laikytis visas ligoninės personalas, pacientai, lankytojai. Pažeidus taisykles gali būti taikomos drausminės arba kitos priemonės pagal galiojančius LR įstatymus.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

5. Į ligoninę pacientai gali kreiptis:

5.1. dėl būtinosios pagalbos visą parą į priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kuriame:

5.1.1. esant būtinosios pagalbos indikacijoms pacientams suteikiama nemokama ambulatorinė  pagalba arba ligoniai stacionarizuojami;

5.1.2. nesant indikacijų būtinajai pagalbai ir neturintys siuntimų pacientai už suteiktą pagalbą moka patys, jei nėra sudaryta sutartis su pirmine asmens sveikatos priežiūros įstaiga,  prie kurios jie prisiregistravę;

5.2. dėl planinės ambulatorinės pagalbos kreipiamasi darbo dienomis nuo 8.00 – 16.00 val.:

5.2.1. turint siuntimą bei sveikatos draudimą teikiamos nemokamos paslaugos;

5.2.2. be siuntimo teikiamos mokamos paslaugos patvirtintais įkainiais ir nustatyta mokamų paslaugų teikimo tvarka.

6. Planinėms stacionarinėms paslaugoms gauti pacientų hospitalizacija vykdoma:

6.1. pagal gydančio gydytojo siuntimą, suderinus su atitinkamo skyriaus vedėju;

6.2. nesant suderinimo, sprendimas dėl hospitalizavimo priimamas po paciento apžiūros priėmimo – skubiosios pagalbos arba konsultacijų skyriuje.

7. Planinėms ambulatorinėms konsultacijoms pacientai registruojami:

7.1. tiesiogiai atvykę į registratūrą (registruojantis pacientui nurodoma data, laikas ir kabineto numeris);

7.2. telefonu (pacientas užregistruojamas į eilę pas norimą specialistą, tačiau atvykęs nustatytą dieną, pacientas turi registruotis registratūroje bendra tvarka ir pateikti reikalingus dokumentus: siuntimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).

III. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

8. Nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba pagal Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą būklių sąrašą, kuris skelbiamas pacientams matomoje vietoje.

9. Nemokamai teikiamos tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra nurodytos sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa.

IV. PACIENTŲ TEISĖS

10. Pacientas ligoninėje turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

11. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. 

12. Pacientas, atvykęs iš Europos Sąjungos šalių, turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą pateikęs asmens tapatybę bei sveikatos draudimą patvirtinančius dokumentus. Jei šie dokumentai nepateikiami, jis pats arba jo atstovas turi atsiskaityti už gautas sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.

13. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kai įstaigoje yra keletas reikiamos srities specialistų.

14. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

15. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija skelbiama priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrių stenduose. 

16. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

17. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius gydymo atsisakius. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, suprantamai paaiškindamas specialius medicinos terminus.

18. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.

19. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

19.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai.

19.2. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

19.3. Su nepilnamečio paciento (iki 16 metų) medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

19.4. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis įstaigoje padaromos ir patvirtinamos paciento medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik LR nustatyta tvarka.

20. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

V. PACIENTŲ PAREIGOS

21. Pacientai privalo:

21.1. pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;

21.2. sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais;

21.3. norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus būtinosios pagalbos teikimo atvejais, pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;

21.4. suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamam sveikatos priežiūros paslaugų teikimui;

21.5. gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, įstatymų nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu;

21.6. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba įstatymų nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;

21.7. negadinti ligoninės įrenginių, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių;

21.8. laikytis asmens higienos reikalavimų, rūpintis savo sveikata;

21.9. pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

22. Pacientams draudžiama:

22.1. savavališkai išeiti iš ligoninės;

22.2. savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;

22.3. rūkyti, laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus;

22.4. naudotis grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos ligoniai.

23. Pacientas, pažeidęs vidaus tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo.

VI. PACIENTŲ LANKYMO IR IŠRAŠYMO IŠ LIGONINĖS TVARKA

24. Ligoniai lankomi visuose skyriuose, išskyrus karantino laikotarpį, kasdien nuo 10.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.

25. Lankytojai privalo:

25.1. atvykę į ligoninę apsiaustus nusirengti rūbinėje;

25.2. nenešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų ir alkoholinių gėrimų;

25.3. sunkiai sergančio ligonio slaugymui pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdyti jo ir slaugos personalo nurodymus;

25.4. laikytis šių vidaus tvarkos taisyklių.

26. Pacientai iš ligoninės išrašomi:

26.1. kai įvykdytas gydymo planas ir tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;

26.2. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;

26.3. pacientui pačiam prašant;

26.4. mirties atveju;

26.5. už grubius ligoninės vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus.

27. Išrašant pacientą iš ligoninės, jis parengiamas ir jam arba įgaliotiems asmenims atiduodami visi reikalingi dokumentai (išrašas iš medicininių dokumentų, siuntimas, pažyma apie laikiną nedarbingumą ir pan.) įsakymais numatytais terminais.

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

28. Iškilus ginčams tarp ligoninės darbuotojų ir pacientų, o taip pat atsiradus pacientų skundams, juos sprendžia skyriaus vedėjas, o jam neišsprendus ginčo - ligoninės vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas asmuo.

29. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, gali pateikti įstaigai skundą pats arba tai padaryti per savo atstovą. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, asmens tapatybę patvirtinantys ir atstovavimą liudijantys dokumentai, o taip pat pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.

30. Pacientas su  raštu pateiktu skundu privalo pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

31. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

32. Ligoninės administracija, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

33. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundo nagrinėjimu ligoninėje.

VIII. LIGOS ISTORIJŲ IR AMBULATORINIŲ KORTELIŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

34. Medicininiai dokumentai saugomi ligoninėje norminių aktų nustatyta tvarka.

35. Išrašų iš ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, pavienių sudėtingų tyrimų, pažymų ir kiti nuorašai išduodami pacientui paprašius. Dokumentų kopijos, išrašai  daromi paciento lėšomis.

36. Kitiems asmenims kreipiantis raštu, medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Dokumentų pateikimo įvykdymo terminas neturi viršyti 10 darbo dienų.

IX. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, KITŲ VERTYBIŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

37. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, diagnostikos-gydymo procedūras, kurių metu tikėtinas sąmonės sutrikimas arba ilgas gydymas stacionare, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai, kitos vertybės registruojami ir saugomi ligoninėje nustatyta tvarka:

37.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais;

37.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis procedūrą, ir pats pacientas;

37.3. vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedamas į voką;

37.4. į voką sudedamos sąraše išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į ligoninėje esantį seifą;

37.5. po procedūros pacientui grąžinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno ligoninės darbuotojo akivaizdoje, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;

37.6. paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į jo ligos istoriją ar medicininę kortelę ir joje saugomas.

38. Jei ligonis miršta, jo turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai registruojami ir saugomi tokia tvarka:

38.1. sudaromas turimų vertybių sąrašas, po kuriuo pasirašo gydytojas ir bendrosios praktikos slaugytoja;

38.2. sąrašas dedamas į voką kartu su jame išvardintomis vertybėmis;

38.3. vokas užklijuojamas ir užantspauduojamas bei dedamas į seifą;

38.4.vokas su vertybėmis atiduodamas mirusiojo artimiesiems, pateikus asmens dokumentus, atplėšiamas gydytojo ir bendrosios praktikos slaugytojos akivaizdoje;

38.5. mirusiojo artimieji patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo ligos istorijoje, kad vertybes atgavo.

X. LIGONINĖS, KONSULTACIJŲ KABINETŲ, VYRIAUSIOJO GYDYTOJO IR ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

39. Ligoninė dirba visą parą.

40. Konsultacijų skyrius dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį nuo 8.00 iki 16.00 val. 

41. Ligoninės vyriausiasis gydytojas ir administracija dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. Prieš poilsio ir švenčių dienas nuo 8.00 iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

XI. DARBO SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ NUOSTATOS

42. Už darbų saugą ir sveikatą atsako ligoninės vyriausiasis gydytojas. Vykdant Lietuvos Respublikos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio ir Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos pavyzdinių nuostatų 2 ir 4 punktų reikalavimus, ligoninėje įsteigta įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba, kurioje dalį įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų  pagal sutartį vykdo juridinis asmuo UAB „SDG“. 

43. Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.

44. Ligoninėje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.

45. Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui ligoninėje rengiamos darbų saugos ir sveikatos instrukcijos, su kuriomis pasirašytinai supažindinami darbuotojai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių organizuojami periodiniai instruktavimai darbo saugos klausimais.

46. Pacientų sveikatos apsaugos tikslais ligoninėje medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.

47. Ligoninės darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:

47.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;

47.2. laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti vyriausiąjį gydytoją;

47.3. naudoti individualias saugos priemones;

47.4. imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitukimai, apie tai nedelsiant informuoti vyriausiąjį gydytoją.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

48. Šios taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.

49. Taisyklės yra visuose ligoninės skyriuose, o jų išrašas skelbiamas matomose vietose.

50. Su šiomis taisyklėmis pacientus supažindina medicinos personalas.

Atnaujinta: 2024 kovo 26, Antradienis 09:17